សកម្មភាពគ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវ Amazing Road Construction Best Work - Grader Roller Truck Dozer Excavator

សកម្មភាពគ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវ Amazing Road Construction Best Work - Grader Roller Truck Dozer Excavator

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​​ អ៉ិចស្កាវ៉ាទ័រ អាប៊ុល ឡានយីឌុប លីប៊ីល័រ​ រ៉ូឡូ ស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ៥។

Amazing Road Construction Best Work - Motor Grader Roller Dump Truck Bulldozer Excavator - Construction of National Road No. 5 In Cambodia.

- Champion motor grader 720A

- SDLG Motor Grader

- Liugong roller 6114E

- CAT Bulldozer D6N LGP

- Komatsu bulldozer D31P

- CAT 320D Excavator

- HAMM Roller

- Caterpillar roller cs533e

- Volvo roller sd110

- Scania dump truck 25.5 ton

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.