អាប៊ុលរុញខ្សាច់ធ្វើផ្លូវ​ | Bulldozer pushing sand work road | Liugong B160C Bulldozer In Action

អាប៊ុលរុញខ្សាច់ធ្វើផ្លូវ​ | Bulldozer pushing sand work road | Liugong B160C Bulldozer In Action

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព គ្រឿងចក្រ​​ អាប៊ុលរុញខ្សាច់ធ្វើផ្លូវ​ អ៊ិចស្កាវ៉ាទ័រ​ ស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣។

Liugong B160C Bulldozer In Action | Bulldozer pushing sand work road - build 3rd ring road In Cambodia.

- Dump Truck - Liugong bulldozer B160C - Komatsu PC210 Excavator

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.