គ្រឿងចក្រធ្វើការ Dump Truck Bulldozer at work - dump truck unloading dirt and bulldozer pushing dirt

គ្រឿងចក្រធ្វើការ Dump Truck Bulldozer at work - dump truck unloading dirt and bulldozer pushing dirt

សកម្មភាព ឡានដឹកដីកង់១០ចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី ។

Dump Truck Bulldozer at work - dump trucks unloading dirt and bulldozer pushing dirt In Cambodia.

- ឡានដឹកដីកង់១០ចាក់ដី

- dump truck 10 wheel

- Komatsu Bulldozer D41P

- Zoomlion ZD220-3 Bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.