ឡានកង់១០ចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី​ Dump truck unloading dirt bulldozer pushing dirt build land​

ឡានកង់១០ចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី​ Dump truck unloading dirt bulldozer pushing dirt build land​

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព ឡានកង់១០ចាក់ដី អាប៊ុលរុញដី​។

Dump truck unloading dirt bulldozer pushing dirt build land​ In Cambodia.

- Dump truck - Komatsu D53P Bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.