សាស័ររុញដី និងឡានចាក់ដីទប់ទឹកជំនន់ wheel loader pushing soil and truck loading soil flood control

សាស័ររុញដី និងឡានចាក់ដីទប់ទឹកជំនន់ wheel loader pushing soil and truck loading soil flood control

សកម្មភាព សាស័ររុញដី ឡានចាក់ដី ទប់ទឹកជំនន់ផ្លូវទំនប់៧មករា។

wheel loader pushing soil and truck loading soil flood control In Cambodia.

- Wheel loader - dump trucks 5Ton

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.