អាប៊ុល Zoomlion រុញភក់ Big Bulldozer Pushing Mud with Excavator Digging Clearing Mud

អាប៊ុល Zoomlion រុញភក់ Big Bulldozer Pushing Mud with Excavator Digging Clearing Mud

សកម្មភាព អាប៊ុលរុញភក់ និងអេស្កាវ៉ាទ័រស្តារភក់។

Big Bulldozer Pushing Mud with Excavator Digging Clearing Mud In Cambodia.

- Bulldozer Zoomlion ZD160S-3 - CAT 320D Excavator - Matador Shantui Excavator ME210LC - Hyundai Dump Truck - Shancman Dump Truck - Scania dump truck

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.